وقتی بدیهیات برای ما بدیهیات نیست یعنی من و ما درگیر چیست و چگونه “چت جی پی تی” هستیم و اماراتی ها، همین همسایه دیوار به دیوار ما وزارت هوش مصنوعی راه انداخت و رفت … حالا ما به جای شناخت و لذت بردن از این پدیده نو، درگیر فیلتر و فیلترشکن هستیم.

وقتی بدیهیات برای ما بدیهیات نیست یعنی من و ما درگیر چیست و چگونه "چت جی پی تی" هستیم و اماراتی ها، همین همسایه دیوار به دیوار ما وزارت هوش مصنوعی راه انداخت و رفت … حالا ما به جای شناخت و لذت بردن از این پدیده نو، درگیر فیلتر و فیلترشکن هستیم.


کمال خرازی ‌و کره شمالی؛ درگیری ما و بدیهیات