قاتل برادرکش در پرونده جنایت هولناک خیابان فرشته تهران در اعترافات خود بیان کرد که صحنه های جنایتش اقتباسی از سریال خون سرد بوده است.

قاتل برادرکش در پرونده جنایت هولناک خیابان فرشته تهران در اعترافات خود بیان کرد که صحنه های جنایتش اقتباسی از سریال خون سرد بوده است.


واکنش سازندگان سریال خون سرد بر ادعاهای پزشک تهرانی در قتل فجیع برادرش !