مورایس: ناراحتم و این بدترین حس است/ از جزئیات استفاده نکردیم