معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، یکی از مهم ترین عوامل دخالت افراد غیر متخصص در امور پزشکی را، عدم بازدارندگی مجازات ها دانست.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، یکی از مهم ترین عوامل دخالت افراد غیر متخصص در امور پزشکی را، عدم بازدارندگی مجازات ها دانست.


مجازات ۵ میلیونی مداخلات پزشکی یک شوخی است