قیمت گوشت گوسفندی نوع گوشت گوسفندی قیمت هر کیلوگرم راسته گوسفندی با استخوان ۲۰۱,۰۰۰ تومان راسته گوسفندی بی استخوان ۳۶۲,۰۰۰ تومان ران گوسفندی ۲۲۵,۰۰۰ تومان کف دست گوسفندی ۲۲۵,۰۰۰ تومان سردست گوسفندی ۱۸۲,۰۰۰ تومان شقه گوسفند بی دنبه ۱۸۲,۰۰۰ تومان ران و قلوه‌گاه ۲۱۰,۰۰۰ تومان گردن گوسفندی ۱۷۷,۰۰۰ تومان جگر گوسفندی ۱۶۵,۰۰۰ تومان ماهیچه گوسفندی […]

قیمت گوشت گوسفندی
نوع گوشت گوسفندی قیمت هر کیلوگرم
راسته گوسفندی با استخوان ۲۰۱,۰۰۰ تومان
راسته گوسفندی بی استخوان ۳۶۲,۰۰۰ تومان
ران گوسفندی ۲۲۵,۰۰۰ تومان
کف دست گوسفندی ۲۲۵,۰۰۰ تومان
سردست گوسفندی ۱۸۲,۰۰۰ تومان
شقه گوسفند بی دنبه ۱۸۲,۰۰۰ تومان
ران و قلوه‌گاه ۲۱۰,۰۰۰ تومان
گردن گوسفندی ۱۷۷,۰۰۰ تومان
جگر گوسفندی ۱۶۵,۰۰۰ تومان
ماهیچه گوسفندی ۲۷۹,۰۰۰ تومان
قیمت گوشت گوساله
نوع گوشت گوساله قیمت هر کیلوگرم
گوساله لخم ۲۵۵,۰۰۰ تومان
گوساله مخلوط ۲۵۰,۰۰۰ تومان
فیله گوساله ۳۵۶,۰۰۰ تومان
مغز راسته گوساله ۲۸۸,۰۰۰ تومان

قیمت جدید گوشت قرمز