عبدالباقی را می‌توان تنه‌ی درختی تنومند از رانت و سوء استفاده دانست و برخی مسئولان خرد و درشت، برگ‌ها و شاخه‌ها. ریشه‌ی این درخت را البته باید در جایی دیگر و زیر بستر حاضر جُست.

عبدالباقی را می‌توان تنه‌ی درختی تنومند از رانت و سوء استفاده دانست و برخی مسئولان خرد و درشت، برگ‌ها و شاخه‌ها. ریشه‌ی این درخت را البته باید در جایی دیگر و زیر بستر حاضر جُست.


فروپاشی متروپل، سرافکنده از فساد و رانت