سیمای ۳۹ساله می‌گوید اندازه ۳۹۰سال کار کرده و بدنش مثل زنی ۸۰ساله رنجور و فرسوده است. می گوید ازدواج مجدد؟ کدام مردی حاضر است با زنی که سه فرزند دارد ازدواج کند؟ پیشنهادی هم اگر هست برای همخوابی ساعتی است. حتی پولی هم که بابت این پیشنهاد به زنی شبیه من می‌کنند اندازه‌ی خرید یک مرغ برای خوردن بچه‌هایم نمی‌شود.

سیمای ۳۹ساله می‌گوید اندازه ۳۹۰سال کار کرده و بدنش مثل زنی ۸۰ساله رنجور و فرسوده است. می گوید ازدواج مجدد؟ کدام مردی حاضر است با زنی که سه فرزند دارد ازدواج کند؟ پیشنهادی هم اگر هست برای همخوابی ساعتی است. حتی پولی هم که بابت این پیشنهاد به زنی شبیه من می‌کنند اندازه‌ی خرید یک مرغ برای خوردن بچه‌هایم نمی‌شود.


روزمرگی، بدون بازنشستگی با همسر معتاد و فرزندان بی پناه