روایت سردار حاجی زاده از ارادت ویژه حاج قاسم به رهبری سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفت: حاج قاسم عاشق حضرت آقا بود؛رهبری نظرات حاج قاسم برایش مهم بود. دریافت ۷ MB

روایت سردار حاجی زاده از ارادت ویژه حاج قاسم به رهبری

 روایت سردار حاجی زاده از ارادت ویژه حاج قاسم به رهبری

سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفت: حاج قاسم عاشق حضرت آقا بود؛رهبری نظرات حاج قاسم برایش مهم بود.

دریافت ۷ MB