سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز گذشته ۱۷ آبان ماه در نشست انجمن تجاری ایران و تاجیکستان حضور پیدا کردند.

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز گذشته ۱۷ آبان ماه در نشست انجمن تجاری ایران و تاجیکستان حضور پیدا کردند.


رئیسی در نشست انجمن تجاری ایران و تاجیکستان