ماجرای دختری که بعد از یک تصادف شدید و ضربه مغزی به کما رفت و وقتی به هوش آمد شخصیتی دیگر شده بود فقط برای روانشناسان و پزشکان جالب نیست بلکه هر کسی می تواند با کنجکاوی آن را بخواند و ببینید قصه چیست و آخرش چه می شود.

ماجرای دختری که بعد از یک تصادف شدید و ضربه مغزی به کما رفت و وقتی به هوش آمد شخصیتی دیگر شده بود فقط برای روانشناسان و پزشکان جالب نیست بلکه هر کسی می تواند با کنجکاوی آن را بخواند و ببینید قصه چیست و آخرش چه می شود.


دختری که به کما رفت و بَدَل او به هوش آمد!