جانشین فرمانده فراجا: هیچ کشوری در دنیا به اندازه جمهوری اسلامی ایران دارای تهدید نیست، چرا که ایران اسلامی دارای آرمانی عمیق و روحیه استکبار ستیز دارد، پس می‌طلبد همواره و در همه حال آمادگی های لازم را در کنترل و مراقبت از مرزها داشته باشیم.

جانشین فرمانده فراجا: هیچ کشوری در دنیا به اندازه جمهوری اسلامی ایران دارای تهدید نیست، چرا که ایران اسلامی دارای آرمانی عمیق و روحیه استکبار ستیز دارد، پس می‌طلبد همواره و در همه حال آمادگی های لازم را در کنترل و مراقبت از مرزها داشته باشیم.


جانشین فرمانده فراجا: هیچ کشوری در جهان به اندازه جمهوری اسلامی ایران دارای تهدید نیست