مدیر عامل اتحادیه شرکت‌ها تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی کشور گفت: در کشور حدود ۲۰۰ هزار تن ماهی گرمابی تولید می‌شود.

مدیر عامل اتحادیه شرکت‌ها تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی کشور گفت: در کشور حدود ۲۰۰ هزار تن ماهی گرمابی تولید می‌شود.


تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن ماهی گرم آبی در کشور