سرهنگ سیروس دریکوند در خصوص پیشگیری از سرقت منزل نکاتی را برای شهروندان ارائه کرد.

سرهنگ سیروس دریکوند در خصوص پیشگیری از سرقت منزل نکاتی را برای شهروندان ارائه کرد.


برای جلوگیری از سرقت منزل چه باید کرد؟