آمریکا به اوکراین وعده داده است که سیستم‌های دفاع هوایی پیشرفته را ارائه دهد.

آمریکا به اوکراین وعده داده است که سیستم‌های دفاع هوایی پیشرفته را ارائه دهد.


بایدن به زلنسکی وعده تامین سیستم دفاع هوایی پیشرفته داد