در پی استعفای هاشم صیامی از ریاست فدراسیون دوومیدانی، سیدحمید سجادی در حکمی افشین داوری را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد.

در پی استعفای هاشم صیامی از ریاست فدراسیون دوومیدانی، سیدحمید سجادی در حکمی افشین داوری را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد.


افشین داوری سرپرست فدراسیون دوومیدانی شد