سربازگیری اجباری از زمان رضاشاه در ایران شروع شد. سال ۱۳۰۵ همه مشمولان در تکیه دولت تهران جمع شدند تا به دوره آموزشی اعزام شوند.

سربازگیری اجباری از زمان رضاشاه در ایران شروع شد. سال ۱۳۰۵ همه مشمولان در تکیه دولت تهران جمع شدند تا به دوره آموزشی اعزام شوند.


اصطلاح «آش‌خور یقلوی به دست» از کی باب شد؟