بهارستان- رای بدوی دادگاه دو عضو شورای شهر نسیم شهر صادر شد و برای هر کدام از این اعضا هشت سال حبس در نظر گرفته شد.

بهارستان- رای بدوی دادگاه دو عضو شورای شهر نسیم شهر صادر شد و برای هر کدام از این اعضا هشت سال حبس در نظر گرفته شد.


۸ سال حبس برای دو عضو شورای شهر نسیم شهر در رای بدوی دادگاه