بهارستان- رای بدوی دادگاه دو عضو شورای شهر نسیم شهر صادر شد و برای هر کدام از این اعضا هشت سال حبس در نظر گرفته شد.

بهارستان- رای بدوی دادگاه دو عضو شورای شهر نسیم شهر صادر شد و برای هر کدام از این اعضا هشت سال حبس در نظر گرفته شد.