بعد از چند جلسه شیمی‌درمانی نتیجه MRI نشان داد که دیگر سرطان ندارم، گویی معجزه شده بود و این موضوع حتی برای خانواده‌ام باور کردنی نبود، ورزشی که به آن عشق می‌ورزیدم کار خودش را کرده بود و من کاملاً بهبود یافتم.

بعد از چند جلسه شیمی‌درمانی نتیجه MRI نشان داد که دیگر سرطان ندارم، گویی معجزه شده بود و این موضوع حتی برای خانواده‌ام باور کردنی نبود، ورزشی که به آن عشق می‌ورزیدم کار خودش را کرده بود و من کاملاً بهبود یافتم.


۴طلای جهان با سرطان، دیالیز و تعویض کلیه‌ها!