محسن منصوری اعلام کرد: برکناری ۱۵ نفر از مدیران استانی خوزستان قطعی شد.

محسن منصوری اعلام کرد: برکناری ۱۵ نفر از مدیران استانی خوزستان قطعی شد.


۱۵ مدیر در خوزستان برکنار شدند