معاون پرستاری وزارت بهداشت از استخدام ۱۲ هزار پرستار خبر داد و گفت: ۸ هزار و ۸۸۰ پرستار در بخش درمان و مابقی در بخش‌های پیش بیمارستانی و بهداشت به کار گرفته می‌شوند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت از استخدام ۱۲ هزار پرستار خبر داد و گفت: ۸ هزار و ۸۸۰ پرستار در بخش درمان و مابقی در بخش‌های پیش بیمارستانی و بهداشت به کار گرفته می‌شوند.


۱۲ هزار پرستار استخدام می شوند