در نهایت، اگرچه دانستن چگونگی زنده ماندن در شرایط اضطراری مهم است، به همان اندازه مهم است که به طبیعت و حیات وحش احترام بگذارید. بسیاری از این موقعیت ها را می توان با توجه به تأثیر خود بر محیط زیست و انجام اقداماتی برای به حداقل رساندن تعامل خود با حیوانات وحشی اجتناب کرد.

در نهایت، اگرچه دانستن چگونگی زنده ماندن در شرایط اضطراری مهم است، به همان اندازه مهم است که به طبیعت و حیات وحش احترام بگذارید. بسیاری از این موقعیت ها را می توان با توجه به تأثیر خود بر محیط زیست و انجام اقداماتی برای به حداقل رساندن تعامل خود با حیوانات وحشی اجتناب کرد.


۱۲ نکته جالب برای زنده ماندن در شرایط اضطراری که هیچ کس به شما آموزش نداده!