چنانچه دخترانی یا زنانی با روسری وارد مجموعه شدند ولی بعد آن را از سر برداشتند مسوولیت با کیست؟

چنانچه دخترانی یا زنانی با روسری وارد مجموعه شدند ولی بعد آن را از سر برداشتند مسوولیت با کیست؟


۱۰ پرسش مهم درباره پلمب مغازه‌ها به خاطر روسری مشتری