آبادان- نماینده مردم آبادان در مجلس از ارائه خدمات پزشکی رایگان از سوی «قرارگاه جهادی الکفیل» با حضور ۱۰۰ پزشک در آبادان خبر داد.

آبادان- نماینده مردم آبادان در مجلس از ارائه خدمات پزشکی رایگان از سوی «قرارگاه جهادی الکفیل» با حضور ۱۰۰ پزشک در آبادان خبر داد.


۱۰۰ پزشک متخصص در آبادان خدمات رایگان ارائه می کنند