رسانه های فلسطینی، رادیو اسرائیل روز پنجشنبه از قطعی جریان برق در مناطق گسترده ای از اسرائیل خبرداد.

رسانه های فلسطینی، رادیو اسرائیل روز پنجشنبه از قطعی جریان برق در مناطق گسترده ای از اسرائیل خبرداد.


یک گروه هکری: به زودی اینترنت سراسر اسرائیل قطع خواهد شد