پس از رسیدن به محل حادثه دسته‌بندی (تریاژ) مصدومان انجام گردید. مصدومان حادثه توسط ۲۳ نفر از همکاران مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی مورد ارزیابی و معاینه قرار گرفتند. این حادثه ۲۶ نفر مصدوم و یک نفر فوتی داشت که در زمان حاضر حال ۵ نفر از مصدومین وخیم گزارش شده است.

پس از رسیدن به محل حادثه دسته‌بندی (تریاژ) مصدومان انجام گردید. مصدومان حادثه توسط ۲۳ نفر از همکاران مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی مورد ارزیابی و معاینه قرار گرفتند. این حادثه ۲۶ نفر مصدوم و یک نفر فوتی داشت که در زمان حاضر حال ۵ نفر از مصدومین وخیم گزارش شده است.


یک کشته و ۲۶ مصدوم در واژگونی اتوبوس در قزوین/ حال ۵ نفر وخیم است