چندسال پیش شاهد گورخوابی هم بوده ایم البته معتادها بودند. این وضعیت نتیجه اقتصاد بیمار کشور است. بنابراین اگر مردم بخواهند به شهر نزدیک باشند ناچار اند که روی پشت بام چادر بزنند و روز به روز هم با این تورمی که نتوانستند آن را کنترل کنند وضعیت بدتر می شود. این پدیده آنقدر زیاد خواهد شد که دور تا دور شهر را حلبی آبادها محاصره خواهند کرد.

چندسال پیش شاهد گورخوابی هم بوده ایم البته معتادها بودند. این وضعیت نتیجه اقتصاد بیمار کشور است. بنابراین اگر مردم بخواهند به شهر نزدیک باشند ناچار اند که روی پشت بام چادر بزنند و روز به روز هم با این تورمی که نتوانستند آن را کنترل کنند وضعیت بدتر می شود. این پدیده آنقدر زیاد خواهد شد که دور تا دور شهر را حلبی آبادها محاصره خواهند کرد.


یک کارشناس مسکن: ادامه شرایط فعلی یعنی محاصره تهران توسط حلبی آباد‌ها/ اجاره خانه ۵۰ متری در نازی آباد به «صد میلیون، ماهی ده میلیون تومان» رسیده