عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز: مشکل یک ترنس با مشکل یک گی متفاوت است اما زمانی که این افراد تحت عنوان رنگین کمان جنسیتی مطرح می‌شوند، موضوع بیشتر رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد و موجب می شود مسائل این افراد به درستی حل نشود. اینکه بگوییم همه افراد ترنس بیمار هستند، اختلال هویت دارند درست نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز: مشکل یک ترنس با مشکل یک گی متفاوت است اما زمانی که این افراد تحت عنوان رنگین کمان جنسیتی مطرح می‌شوند، موضوع بیشتر رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد و موجب می شود مسائل این افراد به درستی حل نشود. اینکه بگوییم همه افراد ترنس بیمار هستند، اختلال هویت دارند درست نیست.


یک روانشناس: اینکه بگوییم همه افراد ترنس بیمار هستند، درست نیست