یک ریال مال حرام به زندگی نبردن، آخرش می‌شود این! می‌شود محققی! می‌شود سعیدی، می‌شود دشتی‌زاده و صدتای دیگر. این‌ها صادقانه ایستادند و کار کردند.

یک ریال مال حرام به زندگی نبردن، آخرش می‌شود این! می‌شود محققی! می‌شود سعیدی، می‌شود دشتی‌زاده و صدتای دیگر. این‌ها صادقانه ایستادند و کار کردند.