گواهی‌های سپرده کالایی مثل سهام نیستند که روی آن‌ها معاملات سفته باز گونه انجام شود. هدف از گواهی سپرده‌ی کالایی نفتی این است که کالای اصلی جا به جا شود و انتقال فیزیکی و خرید و فروش در بازار‌های انرژی هم صورت بگیرد.

گواهی‌های سپرده کالایی مثل سهام نیستند که روی آن‌ها معاملات سفته باز گونه انجام شود. هدف از گواهی سپرده‌ی کالایی نفتی این است که کالای اصلی جا به جا شود و انتقال فیزیکی و خرید و فروش در بازار‌های انرژی هم صورت بگیرد.


گواهی سپرده نفت خام با ایجاد دارایی جدید در اقتصاد به مدیریت نقدینگی در کشور می‌پردازد/ بخش خصوصی چابکی بیشتری برای فروش نفت دارد