به عنوان نقش زهرمار خان تا پایان سریال «گیلدخت» حضور دارم و امیدوارم نقشم را به گونه‌ای ایفا کرده باشم که مخاطب مرا باور کرده باشد.

به عنوان نقش زهرمار خان تا پایان سریال «گیلدخت» حضور دارم و امیدوارم نقشم را به گونه‌ای ایفا کرده باشم که مخاطب مرا باور کرده باشد.


گفتگو با زهرمار خان «گیلدخت»: تلاش کردم ترسناک باشم