شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۳۷۶۸۸ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۵۱۸ هزار و ۳۲۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ را بخوانید.

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۳۷۶۸۸ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۵۱۸ هزار و ۳۲۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ را بخوانید.


گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | خروج سنگین پول حقیقی به این سه نماد