بازار اختیار معاملات امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که ارزش معاملات اختیار معاملات ۲۸۲.۵ میلیارد تومان پرمیوم بود. گزارش بازار اختیار معامله در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ را بخوانید.

بازار اختیار معاملات امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که ارزش معاملات اختیار معاملات ۲۸۲.۵ میلیارد تومان پرمیوم بود. گزارش بازار اختیار معامله در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ را بخوانید.


گزارش بازار اختیار معامله ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲