گاردین در گزارشی از حق مخالفت خانواده سلطنتی بریتانیا با نحوه پوشش خبری بی بی سی از مراسم تاجگذاری «پادشاه چارلز»‌ خبر داد.

گاردین در گزارشی از حق مخالفت خانواده سلطنتی بریتانیا با نحوه پوشش خبری بی بی سی از مراسم تاجگذاری «پادشاه چارلز»‌ خبر داد.


گاردین: امکان خانواده سلطنتی برای سانسور نحوه پوشش مراسم تاجگذاری