برخی از سکوهای نمایش برخط فیلم و سریال، به رغم تصریح قانون مبنی بر لزوم دریافت مجوز از نهاد مربوطه (ساترا) اقدام به تولید و نمایش سریال یا برنامه می‌کنند و برای رسیدن به سود اقتصادی، از طریق هنجارشکنی و ابتذال سعی در فروش بیشتر دارند.

برخی از سکوهای نمایش برخط فیلم و سریال، به رغم تصریح قانون مبنی بر لزوم دریافت مجوز از نهاد مربوطه (ساترا) اقدام به تولید و نمایش سریال یا برنامه می‌کنند و برای رسیدن به سود اقتصادی، از طریق هنجارشکنی و ابتذال سعی در فروش بیشتر دارند.


کیهان: ما اعتراض کردیم، وزارت ارشاد تمکین کرد