بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۵۶ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۵۶ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.


کیفیت هوای تهران قابل قبول است