رئیس جمهور کشورمان گفت، اگر رژیم صهیونیستی کوچکترین قدمی به سمت تعرض به ایران بردارد، نخستین گام ما با نابودی این رژیم همراه خواهد بود.

رئیس جمهور کشورمان گفت، اگر رژیم صهیونیستی کوچکترین قدمی به سمت تعرض به ایران بردارد، نخستین گام ما با نابودی این رژیم همراه خواهد بود.


کوچکترین تعرض رژیم صهیونیستی با نابودی همراه است