نخستین کوچه گالری ایران در گذر تاریخی نارنجستان قوام شیراز در محله گودعربان جنب باغ موزه نارنجستان قوام با حمایت شهرداری منطقه تاریخی شیراز در سال ۹۸ توسط دکترعادل یزدی، هنرمند نقاش، مجسمه ساز و تیم همراه به صورت بداهه پردازی اجرا گردیده است. هدف اصلی از اجرای این پروژه جذب گردشگر با رویکرد تقابلی میان سنت و مدرنیته در بافت تاریخی شهر شیراز بوده است/بهنام یوسفی

نخستین کوچه گالری ایران در گذر تاریخی نارنجستان قوام شیراز در محله گودعربان جنب باغ موزه نارنجستان قوام با حمایت شهرداری منطقه تاریخی شیراز در سال ۹۸ توسط دکترعادل یزدی، هنرمند نقاش، مجسمه ساز و تیم همراه به صورت بداهه پردازی اجرا گردیده است. هدف اصلی از اجرای این پروژه جذب گردشگر با رویکرد تقابلی میان سنت و مدرنیته در بافت تاریخی شهر شیراز بوده است/بهنام یوسفی


کوچه گالری نارنجستان قوام شیراز