کودکان پروانه‌ای، قربانیان خاموش تحریم‌های آمریکا افراد مبتلا به بیماری «پروانه ای» در ایران، تنها بخشی از قربانیان تحریم های مستقیم و غیرمستقیم دارویی ناشی از رویکرد فشار حداکثری آمریکا علیه مردم ایران هستند. دریافت ۲۰ MB

کودکان پروانه‌ای، قربانیان خاموش تحریم‌های آمریکا

کودکان پروانه‌ای، قربانیان خاموش تحریم‌های آمریکا

افراد مبتلا به بیماری «پروانه ای» در ایران، تنها بخشی از قربانیان تحریم های مستقیم و غیرمستقیم دارویی ناشی از رویکرد فشار حداکثری آمریکا علیه مردم ایران هستند.

دریافت ۲۰ MB