ساری- وزیر صمت با اشاره به رشد تولید در بسیاری از کالاها و محصولات گفت: در روغن خوراکی به رغم کاهش تولید مشکل و کمبودی در بازار نداریم.

ساری- وزیر صمت با اشاره به رشد تولید در بسیاری از کالاها و محصولات گفت: در روغن خوراکی به رغم کاهش تولید مشکل و کمبودی در بازار نداریم.