تصاویری از آخرین لحظات آزادسازی خرمشهر که در آن سربازان و نیروهای نظامی عراقی ها پس از آنکه آخرین تیر خود را هم برای ادامه اشغال خرمشهر شلیک کرده اند، خود را تسلیم رزمندگان ایرانی می کنند. سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد

تصاویری از آخرین لحظات آزادسازی خرمشهر که در آن سربازان و نیروهای نظامی عراقی ها پس از آنکه آخرین تیر خود را هم برای ادامه اشغال خرمشهر شلیک کرده اند، خود را تسلیم رزمندگان ایرانی می کنند. سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد