با تلاش‌هایی صورت گرفته مقدار یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که در معده متهم انباری شده بود کشف شد.

با تلاش‌هایی صورت گرفته مقدار یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که در معده متهم انباری شده بود کشف شد.


کشف مواد مخدر از معده یک قاچاقچی در خراسان رضوی