فیزیکدانان با آموزش یک ماشین برای یادگیری چند ترفند کوانتومی، فاز جدیدی از هیدروژن را به شکل جامد کشف کردند. در حالی که در حال حاضر این یافته کاملاً نظری است، این کشف می تواند به درک بهتر رفتار ماده از کوچکترین مقیاس ها تا مکانیک داخلی بزرگترین سیارات جهان، کمک کند.

فیزیکدانان با آموزش یک ماشین برای یادگیری چند ترفند کوانتومی، فاز جدیدی از هیدروژن را به شکل جامد کشف کردند. در حالی که در حال حاضر این یافته کاملاً نظری است، این کشف می تواند به درک بهتر رفتار ماده از کوچکترین مقیاس ها تا مکانیک داخلی بزرگترین سیارات جهان، کمک کند.


کشف فاز نظری جدید و عجیبی از هیدروژن