دانشمندان دو ستاره کوتوله پیدا کرده اند که فقط ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه طول می کشد تا به دور یکدیگر بچرخند و این چرخش سریع باعث جذب بخش هایی از یکی توسط دیگری شده است….

دانشمندان دو ستاره کوتوله پیدا کرده اند که فقط ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه طول می کشد تا به دور یکدیگر بچرخند و این چرخش سریع باعث جذب بخش هایی از یکی توسط دیگری شده است.


کشف ستاره ای که توسط همسایه کوچکتر و مرده اش مصرف می شود