ستاره شناس ایرانی صدها رشته ساخته شده از انبوهی از گازها را که از سیاه چاله‌ای واقع در مرکز کهکشان راه شیری به بیرون امتداد دارند، کشف کرد. این یافته، به ستاره شناسان کمک می‌کند تا علتِ افزایش سیاه چاله‌ها و همچنین جریان‌های فواره‌ای خروجی از آن را جهت‌یابی کنند.

ستاره شناس ایرانی صدها رشته ساخته شده از انبوهی از گازها را که از سیاه چاله‌ای واقع در مرکز کهکشان راه شیری به بیرون امتداد دارند، کشف کرد. این یافته، به ستاره شناسان کمک می‌کند تا علتِ افزایش سیاه چاله‌ها و همچنین جریان‌های فواره‌ای خروجی از آن را جهت‌یابی کنند.


کشفی جدید توسط ستاره‌ شناس ایرانی (فیلم)