برای این کار شعب ویژه در دادگستری‌ها راه‌اندازی شده/ آمران به معروف مشمول حمایت‌های قانون «حمایت قضایی از بسیج» می‌شوند

برای این کار شعب ویژه در دادگستری‌ها راه‌اندازی شده/ آمران به معروف مشمول حمایت‌های قانون «حمایت قضایی از بسیج» می‌شوند


کسانی که به آمران به معروف تعرض کنند، بدون تخفیف و تعویق مجازات خواهند شد