کشورهای زیادی وجود دارند که در آنها به بیش از یک زبان صحبت می‌شود اما کشوری که از نظر تنوع زبانی در صدر قرار دارد و خانه بیش از ۸۰۰ زبان است، پاپوآ گینه نو با مجموع ۸۴۰ زبان است و بعد از آن اندونزی با ۷۱۱ نوع زبان در رتبه بعدی قرار دارد. در این اینفوگرافیک به کشورهایی که بیشترین گویشور در زبان‌های مختلف دارند، اشاره شده است./منبع: ایسنا

کشورهای زیادی وجود دارند که در آنها به بیش از یک زبان صحبت می‌شود اما کشوری که از نظر تنوع زبانی در صدر قرار دارد و خانه بیش از ۸۰۰ زبان است، پاپوآ گینه نو با مجموع ۸۴۰ زبان است و بعد از آن اندونزی با ۷۱۱ نوع زبان در رتبه بعدی قرار دارد. در این اینفوگرافیک به کشورهایی که بیشترین گویشور در زبان‌های مختلف دارند، اشاره شده است./منبع: ایسنا


کدام کشور بیشترین تنوع زبانی را دارد؟