از میان لوایحی که اعلام وصول نشده پنج فقره دارای یک فوریت، ۹ فقره با دو فوریت و دو فقره با درخواست اولویت ارسال شده است. همچنین پنج مورد دو فوریتی و یک مورد یک‌فوریتی است. در نهایت یک مورد دوفوریتی که مربوط به تشکیل سازمان بازرگانی بود نیز بایگانی شده است.

از میان لوایحی که اعلام وصول نشده پنج فقره دارای یک فوریت، ۹ فقره با دو فوریت و دو فقره با درخواست اولویت ارسال شده است. همچنین پنج مورد دو فوریتی و یک مورد یک‌فوریتی است. در نهایت یک مورد دوفوریتی که مربوط به تشکیل سازمان بازرگانی بود نیز بایگانی شده است.


کدام لوایح دولت در مجلس اعلام وصول نشده است؟