نکته متمایز کتاب سال جمله، انعکاس دیدگاه‌های برخی مدیران محلی و همچنین فعالان اقتصادی و تاجرانی است که در شهرستان‌ها و مناطقی دور از پایتخت فعالیت دارند و تلاش کرده این افراد را از حاشیه به متن بیاورد

نکته متمایز کتاب سال جمله، انعکاس دیدگاه‌های برخی مدیران محلی و همچنین فعالان اقتصادی و تاجرانی است که در شهرستان‌ها و مناطقی دور از پایتخت فعالیت دارند و تلاش کرده این افراد را از حاشیه به متن بیاورد


کتاب سال «جمله»؛ جلوه تکاپوهای دور از مرکز