سخنگوی صنعت برق گفت: با اجرای طرح مدیریت مصرف برق ادارات، شاهد صرفه جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق خواهیم بود.

سخنگوی صنعت برق گفت: با اجرای طرح مدیریت مصرف برق ادارات، شاهد صرفه جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق خواهیم بود.


کاهش هزار مگاواتی در مصرف برق