قبلا ۹۰ درصد بافندگان خانم‌ها بودند، اما الان دختر تحصیل‌کردۀ روستایی دیگر حاضر نیست برود پای دار قالی بنشیند و فرش ببافد!

قبلا ۹۰ درصد بافندگان خانم‌ها بودند، اما الان دختر تحصیل‌کردۀ روستایی دیگر حاضر نیست برود پای دار قالی بنشیند و فرش ببافد!


کاهش فاحش صادرات فرش دست‌باف ایرانی/دختر تحصیل‌کردۀ روستایی پای دار قالی نمی‌نشیند